Projektid

1.Tallinna Virmalise Lasteaia koostööprojekt Tuleviku Lasteaiaga

"MÕK - mis see on ja kuidas seda taltsutada?"

Tallinna Virmalise Lasteaed uurib koostöös Tuleviku Lasteaiaga MÕK-i ehk muutunud õpikäsitust.

Projekti üldeesmärgiks on kahe lasteaia koostööna organisatsioonide õpikultuuri arendamine.  Püüdleme aina rohkem ja rohkem selle poole, et meie õppetöö planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine toetuks lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe põhimõtetele.

Projekti raames läbivad mõlema lasteaia õpetajad ja õpetaja abid erinevaid koolitusi ning tutvuvad teiste lasteaedade parimate praktikatega. Meie projekt kestab 2018. aasta jaanuarist kuni detsembrini. Projekti rahastab SA Innove meetme "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" raames.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Lisatud: 30.01.2018

2. Räpina Aianduskooli projekt "Tomatisõbrad"

Projekti raames kasvatab iga rühm kahte minitomatite taime.

3. Huvitava Bioloogia Kooli projekt "Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias"

Selle raames avaldatakse 2018. a igakuiselt (v.a suvekuud), üheksa looduskeskkonna-alast katset. Projekti eesmärk on panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast ja suurendada nende teadmishimu ning avastamisõõmu.

4. ERASMUS+ K2 rahvusvaheline koostööprojekt "Kvaliteet - julge, rõõmus ja loov laps? Quality - 3C Child (cheerful, courageous, creative child)"

Projekti lühitutvustus

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus algatas 2016 aastal  ERASMUS + K2 strateegilise haridusasutuste koostööprojekti “Kvaliteet – julge, rõõmus ja loov laps? Quality – 3C Child (cheerful, courageous, creative child)?”, mis kestab 2018. aasta septembrini. Projekti koordineerijaks on Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ). Projektis osalevad 17 erineva Eesti lasteaia juhti, Tartu Ülikool ning rahvusvahelised partnerid Portugalist, Horvaatiast, Kreekst ning Lätist.

Me väärtustame kaasavat kvaliteedijuhtimist läbi elukestva õppe, mis tagab töötajate professionaalsuse ja laste heaolu. Kõige olulisem valdkond  alushariduses on õppe- ja kasvatusprotsess, mis paneb aluse lapse positiivse mina-pildi kujunemisele ja lapse arengule erinevates valdkondades. Õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteeti näitab lapse areng. Seetõttu tähtsustame selle valdkonna hindamist ja tagasisidestamist, mille käigus saab läbi eneseanalüüsi parendada oma tegevust.

Peame oluliseks juhtide professionaalsuse tõstmisel kootööd nii eesti erinevate  omavalitsuste alushariduse juhtidega ja partneritega välisriikidest, kaasates koostöösse lapsi, töötajaid ja lastevanemaid ning läbi selle suurendada laste  heaolu ja töötajate professionaalsust haridusasutuses.

Projektil on kaks peaeesmärki:

  1. Tõsta alushariduse juhtide   professionaalsust õppe- ja kasvatusprotsessi sisehindamisel ning
  2. Välja töötada õppe- ja kasvatusprotsessi hindamise standardid ja hindamiskriteeriumid ühtlustamaks hindamise kvaliteeti.

Projekti oodatavad tulemused

  • on läbi viidud õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi uuring erinevatele huvigruppidele;
  • valminud on uuenduslik õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedistandard ja hindamiskriteeriumid, mida saavad kasutada erinevad Euroopa riigid;
  • alushariduse juhid on pädevamad õppe- ja kasvatusprotsessi juhtijad ja hindajad ning on teadlikumad erinevate  Euroopa riikide  sisehindamise süsteemidest;
  • on loodud koostöövõrgustik projekti partnerriikide vahel;
  • alushariduse juhtide inglise keele tase on tõusnud läbi praktilise keele kasutuse.

Projekti ametlik kodulehekülg asub aadressil https://3cchild.wordpress.com/

Täiendatud: 30.01.2018

5. Kiusamisest vaba lasteaed

Virmalise Lasteaed  liitus  2014 aasta jaanuaris MTÜ Lastekaitse Liidu ja Taani lastekaitseorganisatsiooni Save the Children koostööprojektiga "Kiusamisest vaba  lasteaed". Lisa info: http://kiusamisestvabaks.ee/projekti-tutvustus/

 

 tel_logo

6. Tervist edendavate lasteaedade võrgustik

Tervist Edendavate Lasteaedadega võrgustikuga liitusime 2008.aasta märtsis    

Lisa info: Tervist Edendavate Lasteaedade  võrgustik

 

TOIMUNUD PROJEKTID

KIK projekt "Milleks meile puud ja mets?"

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekt „Milleks meile puud ja mets?”

Virmalise lasteaed: sept. 2016 - juuni 2017

 Projekt „Milleks meile puud ja mets?“  2016-2017 õppeaastal. Projekti kaudu õpitakse tundma ja kasutama lasteaias olevaid õppematerjale (õueala, õppekirjandust ja lähiümbruse looduslikku keskkonda), koostama tegevusmappe ning uute ideede abil leida võimalusi õueala tegevuspesade rajamiseks. Projektis planeeritavad tegevused aitavad mõista looduse hoidmise vajadust, tundma ja seostame puude elu inimese eluringiga. Projektis on planeeritud tegevusi peredele (Oma puu kasvatamine ja  istutamine) , matku ja õppekäike lastes uudishimu äratamiseks ja teadmiste kinnistamiseks.

 Projekti tegevustega saad tutvuda siin:   II rühm,   III rühm,  IV rühm, "Salasilmad  võlumetsas" III rühm
Pilte vaata galeriist

 

 kik-logo-eng

Toimetaja: Kerli Stein

Viimati muudetud: 22.09.2019