Tallinna Virmalise Lasteaia arengukava 2019-2024

Tallinna Virmalise Lasteaia 2019 - 2024 arengukava on dokument, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteaia arenduse valdkondi ja põhisuundi, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korda.

Lasteaia arendustöö põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise (kavandamine – kavandatu teostamine – tulemuste hindamine - parendamine)  metodoloogial.

Arengukavas  on  määratletud  lasteaia  arenduse põhisuunad  aastateks  2019 – 2024,  et  tagada  asutuse  jätkusuutlikkus  ja  järjepidev  areng.

Arengukava koostamisel lähtusime lasteaia põhimäärusest ja õppekavast, 2017-2018.a. arengukava täitmise ja 2017. aasta sisehindamise kokkuvõtetest, personali arengu- ja meeskonnavestluste kokkuvõtetest; lapsevanemate, personali ja lõpurühmade laste rahulolu-uuringu tulemustest.

Lasteaia arendussüsteemi aluseks on viis põhivaldkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustegevus.

Nimetatud viis tegevusvaldkonda hõlmavad kogu lasteasutuse tegevust. Viiest tegevusvaldkonnast lähtutakse sisehindamisel, arengukavas ning lasteasutuse tegevuskavas.

Arengukava on valminud lasteaia personali, lapsevanemate ja hoolekogu koostööna.

Toimetaja: Kerli Stein, Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Viimati muudetud: 08.02.2019